Spracovanie osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti ONE TRUST PLUS, s.r.o. so sídlom J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov IČO: 36 348 988, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 16180/R. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@carstop.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú  ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Tieto podmienky sú primárne určené našim zákazníkom fyzickým osobám, firemným zákazníkom a ich zamestnancom, našim zmluvným partnerom, dodávateľom a ich zamestnancom, čomu zodpovedá aj ich obsah. 

 

Náš záväzok voči ochrane súkromia 

Ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. 

 

Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli: ​

 • poskytovať naše služby a produkty;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti; 
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje? 

​ Osobné údaje sú spracúvané iba:

 • s Vaším výslovným súhlasom;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (napríklad, ak ide o platobné údaje)
 • ak je to nevyhnutné na splnenie povinnosti, ktorá spoločnosti ONE TRUST PLUS, s.r.o. vyplýva z právnych predpisov.

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Avšak odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. .

 

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a osobné údaje poskytujeme len s oprávnenými zamestnancami alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

 

 

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:  ​

 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti, audítori, účtovníci);
 • poštové a prepravné spoločnosti;
 • poskytovatelia softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google, Q4 You, Korner B, DropBox); 
 • poskytovatelia technickej/IT podpory; 
 • poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb;  
 • zamestnanci a pracovníci vyššie uvedených osôb. 

 

V  prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US PrivacySchield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US PrivacySchield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).  

 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. 

 

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
   
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newslettru
Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách skupiny CAR STOP v online prostredí

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany,  odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za 2 roky.

Ochrana majetku a bezpečnosti (kamerový systém) 15 dní.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)  Až do premlčania právneho nároku.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)  10 rokov.
Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda) Počas trvania zmluvného vzťahu.
Štatistické účely Počas trvania/existencie iných účelov spracúvania. 

 

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje. 

 

 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. : ​

 • komunikáciou s nami;
 • uzatváraním zmlúv vrátane súvisiacej komunikácie; 
 • registráciou vo vernostnom programe; 
 • registráciou na odber newslettra; 
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami. 

 

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V príde fakturačných údajov ide o zákonnú požiadavku. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov. 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“ Jedná sa o zasielanie marketingového newslettru. Dané právo môžete realizovať buď „odhlásením sa z odberu“ v texte každého marketingovo zameraného emailu alebo zaslaním námietky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6 ods. 1 psím. e) a f) GDPR), tak ako sú vysvetlené vyššie (verejný záujem nesledujeme).

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. 

 

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy .

 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (§ 100 Zákona o ochrane osobných údajov) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami. Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje: 

 

 

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko:

Kontaktné údaje:

Relevantný účel spracúvania: Prosím uveďte, akého účelu spracúvania skupiny CAR STOP sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. náš vzťah: Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod. 

Charakter Vašej opravy: Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Oprava: Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť. 

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám môžete zaslať na info@carstop.sk

 

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Cookies  

Naše webové stránky používajú tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky. Tieto súbory nám pomáhajú vytvoriť stránku s optimálnym nastavením pre užívateľov. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je možné nájsť na stránke www.allaboutcookies.org. Stránka http://www.carstop.sk/ používa na cookies, ktoré sú určené na analýzu využívania a optimalizáciu stránky a základnú štatistiku návštevnosti štránky. Tzv. „sessioncookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať. Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a Prevádzkovateľ nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (GoogleAnalytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, Facebook a Youtubecookies, ktoré umožňujú používanie externých služieb. Ďalšie informácie o službe GoogleAnalytics sú na google.com/analytics alebo na príslušných stránkach tretích strán. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie web stránky Prevádzkovateľa. 

 

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.  

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Záverečné upozornenia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

Tieto podmienky sú dostupné online na webových stránkach. Ak máte záujem o kópiu, požiadajte o ňu personál.

 

Prosím berte na vedomie, že personál nie je oprávnený prijímať a vybavovať Vaše žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte elektronicky na info@carstop.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.

 

Skupina CAR STOP